Dramatoterapia

Dramatoterapia je metóda využívajúca rôzne formy hrania divadla – psychodrámu, sociodrámu, bábkové divadlo, rolové hry, pantomímu, etudy. Využíva sa pri integrovaní detí s telesným, ale aj duševným postihnutím. Cez hranie rolí si môžu efektívne riešiť problémy, rozvíjať  sociálne  cítenie,  tvorivosť,  prehlbovať  spoluprácu,  vzájomné  vzťahy  v skupine, uľahčovať pochopenie druhých. Rozvíja sa vyjadrovanie, tvorivosť, empatia, fantázia. Deti sa učia precvičiť si rôzne situácie z bežného života a lepšie sa zorientovať v medziľudských vzťahoch. V dramatoterapii ide o pôsobenie na osobnosť cez umeleckú oblasť v rovine „Ako by“.

Využitím  dramatoterapie  sa  môžeme  vyhnúť  metodickým  nedostatkom,  ako  je nezdravá súťaživosť a úsilie dosiahnuť víťazstvo za každú cenu, upútať na seba pozornosť.  Prítomnosť  slova  „dráma“  určuje,  že  sa  v jednotlivých  aktivitách  využíva predstavivosť, pohyb a hlas. Výsledkom sú cielené hry, skupinové cvičenia, improvizácia a iné formy dramatických činností, ktoré sa využívajú na celostný rozvoj osobnosti. Každá aktivita je založená na dobrovoľnosti. V rámci  špeciálnej  dramatickej  výchovy  ide  o skupinovú  prácu,  kde  sa  pracuje s maximálne 10-12 osobami. Túto činnosť vedie špeciálny pedagóg alebo vychovávateľ. Pri tejto činnosti chceme dosiahnuť terapeutické ciele, ako je emocionálna a fyzická integrácia a osobnostný rast. Okrem skupinovej dramatoterapie sa uskutočňuje aj individuálna forma.

Dramatoterapeutické aktivity zahŕňajú všetky prostriedky a techniky, ktoré využívajú niektorú z foriem  dramatického  prejavu  ako  sú:  napr.  neverbálne  techniky,  dramatizácia,  bábková a maňušková  hra.  Všetky  tieto  dramatické  prejavy  pôsobia  na  odreagovanie  napätia, nadviazanie  kontaktu,  rozvíjanie  poznávacích  schopností,  tvorivej  aktivity,  fantázie, komunikačných  (verbálnych,  neverbálnych)  schopností,  tvorivej  aktivity a  na  získavanie sociálnych skúseností.

Pomocou dramatizácie sa dieťa odpúta od seba tak, že hrá divadielko, vciťuje sa do roly iného človeka, zvieratka a pod. Spoluvytvára hraný príbeh spolu s ďalšími hercami. Dramatické scénky a divadelné výstupy pre potreby výučby a výchovy rozpracovala uviedol do praxe J. A. Komenský.

U mentálne postihnutých žiakov sa odporúčajú dramatické hry zamerané na rozvoj sústredenia,  pozornosti,  zmyslového  vnímania,  rytmického  cítenia,  priestorového  cítenia, rozvoj fantázie a predstavivosti.

Rola je hrou, v ktorej sa jednotlivci učia prejaviť svoje myšlienky,  pocity,  priania a objavujú seba samých. Rolová hra je fenomén, ktorý umožňuje byť niekým iným a zároveň zostať sebou samým.

O autorovi: Spravca
Späť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *